Norwegian Albanian English Spanish Vietnamese

Test i norsk – høyere nivå («Bergenstesten«)

Bergenstesten henvender seg til personer som søker opptak til høyere utdanning i Norge, og til arbeidstakere som trenger en dokumentasjon på sine norskferdigheter. Dette gjelder først og fremst personer som ikke har norsk som morsmål, men slik dokumentasjon er også aktuell for norske statsborgere som har eksamen fra videregående skole i utlandet.

Bergenstesten, som har eksistert siden 1987, er utarbeidet ved Norsk språktest (et samarbeid mellom Universitetet i Bergen og Studieforbundet – Folkeuniversitetet). Testen består av en skriftlig og en muntlig test. Dette er separate tester som blir tatt uavhengig av hverandre. Den muntlige testen inneholder oppgaver i muntlig presentasjon, argumentasjon og samtale, og den skriftlige testen inneholder oppgaver i leseforståelse, skriftlig produksjon og grammatikk, ord og uttrykk.

Kilde:http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/nouer/2010/NOU-2010-7/14/4.html?id=606382